Hidrante tipo Residencial (Mega) Apolo – Tuvalrep
PSE